[Skip to Content]

IBA Montage

Uly iş berijiler üçin 2024-nji (dokuzynjy ýyl) Stevie® baýraklaryna, adam resurslarynda gazanylan üstünlikler, toparlar we hünärmenler, täze önümler we hyzmatlar, üpjün edijiler we üpjün edijiler üçin dalaşgärleri hödürlemäge çagyrýarys. işlemek üçin ajaýyp ýerleri sürüň.

Eger siz dalaşgärliňizi taýýarlamak we hödürlemek üçin doly sargytlary bolan gatnaşyjy toplumyny almak isleseňiz, onda bize şu ýerde elektron poçta adresiňizi goýuň we biz ony size elektron poçta bilen ugradarys. Biz gaty berk gizlinlik syýasatyna eýediris we siziň elektron poçtaňyzy başgalar bilen hiç-hili ýagdaýda paýlaşmarys.

Siz bu web saýtda diňe şu sahypany bu dilde görüp bilersiňiz. Gatnaşyjy toplumy bilen bilelikde web sahypanyň beýleki ähli sahypalary iňlis dilinde. Munuň sebäbi, bütindünýä biznes professionallarynyň eminlik üçin gatnaşyp bilmegi üçin biz ähli dalaşgärlikleriň iňlis dilinde hödürlenmegini talap edýäris. Aşakda baýraklar, dalaşgärlik üçin talaplar we gatnaşmagyň peýdalary barada gysgaça mazmuny bar. Eger guramaňyz baýraklar üçin dalaşgärlige hödürlemäge karar berse, onda dalaşgärlikleriň iňlis dilinde taýýarlanmagy gerekdigini ýatdan çykarmaň.

Beýik Iş Berijiler üçin Stevie® Awards barada

Beýik Iş Berijiler üçin Stevie® Awards kadrlar boýunça hünärmenleri we dünýäniň iň oňat iş berijilerini ykrar edýän ýeke-täk global baýrak. Baýraklary gowşurýan “The Stevie Awards” guramasy ABŞ-de ýerleşýär. Biz sekiz dürli “Stevie Awards” ýaryşlarynyň guramaçylary bolup olar barada maglumatlary www.StevieAwards.com web sahypadan öwrenip bilersiňiz. “The Stevie Awards” baýragy dünýäniň iň köp arzuw edilýän edilýän baýraklarynyň biri boldy.

2023-nji ýylda 28-den gowrak ýurtdan gelen guramalara we şahsyýetlere beýik iş berijiler üçin Stewi baýraklary gowşuryldy. 2023-nji ýyldaky neşirde ýeňijileriň sanawyny görmek üçin şu ýere basyň.

Bölümler

Beýik Iş Berijiler üçin Stevie® Awards baýraklarynda saýlamak üçin alty bölüm bar. Eger gatnaşmak isleseňiz onda siz guramaňyzyň üstünliginiň tanalmagyny arzuw edýän bölümi saýlamaly we dalaşgärligiňizi şol bölümiň talaplary boýunça taýýarlamaly. Bölümleriň görnüşleri aşakdakylardan ybarat:

Sanaw we düşündirişi gatnaşyjy toplumynda bar.

Ähli bölümlerde soraglar üçin ýazuw üsti bilen jogap bermek ýa-da soraglara jogap berýän uzynlygy 5 (bäş) minut töwereginde bolan wideo ýazgy bermek mümkinçiligi bolar.

Habarlaşmak üçin

“The Stevie Awards”-yň birnäçe döwletde wekili bar. Bu wekiller maglumatlary paýlar we ýaryşa gatnaşmak üçin döwletdaki guramalara kömek ederler. Döwletiňizde wekil barlygyny barlamak üçin şu ýere basyň.

Mundan başga-da, guramaçylar bilen aşakdaky salgy arkaly habarlaşyp bilersiňiz.

The Stevie Awards
10560 Main Street, Suite 519
Fairfax, Virginia 22030, USA
Telefon: +1 703-547-8389
Faks: +1 703-991-2397
Elektron poçta: help@stevieawards.com

 

Share